Ministries

Our Lady Star of the Sea Catholic Church    1401 Fidelity Street  Houston, Texas  77029

Copyright © 2021 Our Lady Star of the Sea Catholic Church   Houston Texas

  • YouTube
  • OLSOS Houston Facebook
  • Our Lady Star of the Sea, Houston TX
Our Lady Star of the Sea
Catholic Church

Archdiocese of Galveston-Houston